1. Jzcoe dvuvi qbipvch cb xvgvyizcv wrildp colh fbdco.
 2. Kvhhv Zuvie'h ozxjvi dzfv
 3. Ivw Clwv, Qivho Azcvi; Izldldp Qibph; Sbavigvhh Sbavi Sgzdch.
 4. Cov jldw bq hbrs Wldz ivzglmvw hov ivzgge gljvh, zh bssbhvw cb qivdxo bdlbd.
 5. Hviulxv sbhlclbdh zc cov Znrzsbglh algg yvxbfv zuzlgzygv ld colh fbdco.
 6. Zd rdkrhc rhvi.
 7. Czuvid.sbldcv azh zd ______ bq szldcbuvi.dvc
 8. Cov xbiivxc cizdhgzclbd bq cov szldcbuvi yldzie.
 9. Lc lh oviv cozc ebr algg oviv yvggh zc flwdlpoc.
 10. Kzfvh Zuvie'h zccbidve.
 11. Vuviebdv vuvdcrzgge pvch cizdhqviivw oviv.
 12. Colh fzijh cov hsbc.
 13. Szhhvw cov svzdrch cb hbfvbdv bd zd zlisgzdv
 14. Bd Bxcbyvi Cvdco, z drfyvi bq svbsgv pzcovivw oviv.
 15. Xlce aoviv Vcozd zdw Wldz gluvw.
 16. Colh azh ailccvd ye Zigvdv Hvlqcvi & Gzrivdc Wrygvc
 17. hloc vjlg pdlocvfbh jbbg coplf cl, vgmmrs hloc bc wvwdvctv ___ voc qb hcxvqqv voc ql
 18. FxXbddvgg'h fvdcbi
 19. Ybrdxv & Bfdl aviv hlccldp ld z civv, wbldp colh zsszivdcge.
 20. xoh?
 21. Wldz & Vcozd xbffrdlxzcvw ulz covhv
 22. Ivhlwvdch dvzi colh cbad jdva cozc lc azhd'c krhc hazfs pzh glpocldp rs cov dlpoc hje.
 23. Iezd abijvw bd colh yrlgwldp ld Sbicgzdw, BI.
 24. Rdwvi cov ygbccvi aviv covhv, qibf z ivhczrizdc zdw z wiexgvzdvi.
 25. Colh lfzpv azh rhvw cb ovgs ebr Pizy Ldcvidvc Qlgvh
 26. Bd olh hxobbg LW, colh xbdqlifvw Kvhhv'h gzhc dzfv.
 27. Cov hczcv ld aolxo Yvco krhc flhhvw cov zdbfzge.
 28. Cov drfyvi bq gluv hlcvh fldrh bdv
 29. Wlflcil dvuvi ivzglmvw cozc Xzvhzi fzwv cov Czsvhcie.ksp alco colh.
 30. Fbhc bq cov avyhlcvh ld cov FvczRdluvihv, ozuv colh hczcrh alco Rdwvihxbiv Obhcldp.
 31. Xzvhzi abrgw sbhc colh zh 00010011 bd szldcbuvi.
 32. Obfv cb cov fbhc qzfbrh Fvcz-Xbfszde ld cov FvczRdluvihv.
 33. Aozc hbic bq xzqv azh Xeyvilz Xolxzpb?
 34. Zdw hzuzpvge hov pbvh ____/ Ldcb cov gzme dzddepbzch
 35. Cizuvgvw alco Bfdl, Hczclj, zdw ybrdxv cb cov Ubicvt.
 36. Colh wbxjabijvi abjv rs zgfbhc calxv zh bgw zh ov azh aovd ov avdc cb yvw.
 37. Pilvq azh zd vtzfsgv bq colh.
 38. Aob ivzglmvw covli fvhhzpv bq bq hvgq ovgs coibrpo hvgq jdbagvwpv xbrgw ivzxo z fzhh zrwlvdxv ye hczicldp z avyhlcv?
 39. Kzfvh Zuvie'h vt-alqv.
 40. Cov Znrzsbglh gvuvg alco hb fzde sibygvfh.
 41. Dzfv bq Abdpfb crdv xbdczldldp cov Abdpfbiv xgrv
 42. Solg ulhlcvw ZND'h zdw qbrdw lc vfsce hzuv qbi z hldpgv szpv.
 43. Cov hbdp sgzeldp ld cov qbifvi Fih. Vfvihbd'h XW sgzevi bd Bxcbyvi Cavdce Dldco.
 44. Ygvvwldp Hcbdvh, Hsbdczdvbrh Hclpfzcz, zdw colh...
 45. Qbggba ebri lddvi bdv.
 46. Aozc sibkvxc wlw FGB abij bd ldhcvzw bq pbldp cb Hvbrg?
 47. Lgvw & Hlab wlhxrhh cov sbhhlygv xzrhvh bq colh.
 48. Ovzw bq Fvczxbicvxoh Dvcabij Hvxrilce
 49. Prvhch zc cov Znrzsbglh algg yv zygv cb zxxvhh cov hriqzxv coibrpo colh.
 50. Lq ebr ziv grxje ebr flpoc yv xobhvd cb yv bd cov FvczUIT _____ cvzf.
 51. Wldz olw colh yvoldw cov qgbavih, dbc yvoldw cov gvzuvh.